လူၾကီးမင္းတို႔၏ တန္ဖိုး႐ွိေသာ   အခ်ိန္   မ်ားအား ပိုမို ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္   ေစေရး အတြက ္ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး   လုပ္ငန္း၏ ထပ္ေဆာင္း၀န္ေဆာင္မႈ   (Valued Added Services) တစ္ခု
  ျဖစ္သည့္ Voice Mail ၀န္ေဆာင္မႈကို
  ေပးေနပါသည္။
ဖုန္းပိတ္ထားသည့္အခါတြင္ျဖစ္ေစ
ဆက္သြယ္မႈဧရိယာျပင္ပ ေရာက္႐ွိေနသည့္အခါတြင္ ျဖစ္ေစ
ဖုန္းမကိုင္သည့္ အခါတြင္ျဖစ္ေစ
 
ဖုန္းေခၚ၍ ျမည္သံ ( ၅)
ခ်က္ၾကာၿပီး ဖုန္းမကိုင္လွ်င္ ...  
(ေက်းဇူးျပဳျပီး လူၾကီးမင္း၏
စကားသံကို တီ,အသံၾကားၿပီး
ေနာက္ သြင္းယူႏုိင္ပါတယ္္။)
GSM Network မမိေသာအခါ အသံုးျပဳပံု
Calling Number ( 155) တြင္ၾကားရေသာ စကားသံ ႏွင့္ အသံုးျပဳပံု
လူႀကီးမင္း၏ Password (Pin No.)  ေျပာင္းလဲ...
အေထြေထြ သိမွတ္စရာ
   

ဖုန္းတစ္လံုးလွ်င္ ၀န္ေဆာင္ခ ေငြက်ပ္ ၂၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ ITCS Co.,Ltd. တြင္ ေပးသြင္း၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။

ဖုန္းနံပါတ္ျဖင့္ လစဥ္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးမွ voice mail အသံုးျပဳခ က်ပ္တစ္ေထာင္ ေကာက္ခံပါမည္။

Copyright © 2008 ITCS
All Right Reserved
Click... Click... Click... Click...