Search:

ျပည္တြင္းသတင္း
ႏိုင္ငံတကာ သတင္း
Post Your News
Skip Navigation Links
မိသားစုအာဏာ၊မိသားစုဥစၥာ

7/May/2015

E-Mail this article Printable Version

သာတူညီမွ်ေတြ၊ထူးခၽြန္သူကို ဦးစားေပးမည္ဆိုသည့္ စကားေတြ၊ မည္မွ်ပင္ ေျပာေနၾကေစကာမူ လက္ေတြ႕ေလာက၌စီးပြားေရးနယ္ပယ္၌ေရာ၊ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္္၌ပါ မိသားစုအလုိက္ ႀကီးစုိးမႈေတြ၊ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈေတြကိုေတြ႕ေနရသည္။ အေမရိကန္လို၊ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံႀကီး၌ ေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္ မိသားစုမ်ား၏ ႀကီးစိုးမႈေတြမရွိသင့္ေတာ့ဟု အေမရိကန္မွ ထင္ရွားေသာ သမိုင္းပညာရွင္တစ္ဦးက ၁၉၄၇ ခုႏွစ္က မိန္႔ဆုိခဲ့သည္။သို႔ေသာ္ ႏွစ္ေပါင္း (၇၀) ၾကာၿပီးေနာက္၊ လာမည့္ႏွစ္ အေမရိကန္သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ မိသားစုကိစၥျဖစ္ေနဆဲပင္။ လြန္ခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ (၉) ခုအနက္ (၇) ခုသည္ ကလင္တန္မိသားစုႏွင့္ ဘုရွ္မိသားစုတို႔၏ၿပိဳင္ပြဲသာ ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရင္မ်ား၏ အေမြစားအေမြခံ အုပ္စိုးမႈကို ဖယ္ရွားရန္ တိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတြင္ ထုိကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနသည္ကို လူေတြက နားမလည္ႏုိင္ရွိေနၾကသည္။ တကယ္ေတာ့ ဤကိစၥသည္ ေမးျမန္းေနစရာပင္မလို။ ကမာၻတစ္ဝွမ္း၌ ႏုိင္ငံေရး၌ေရာ၊စီးပြားေရး၌ပါ အာဏာသည္ မိသားစုမ်ား၌သာ စုေဝးေနဆဲျဖစ္သည္။ အာဏာရွိေသာ မိသားစုေတြ၊ ေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္ေတြ၊ရွိၿမဲရွိေနၾကရာ ၎တို႔ကို အမ်ားေကာင္းက်ဳိးအတြက္ မည္သို႔ အသံုးခ်ၾကမည္နည္း ဆုိသည္ကိုသာစဥ္းစားရန္ လိုသည္။


တကယ္ေတာ့မိသားစုမ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈကို အေမရိကန္ တစ္ႏုိင္ငံတည္း၌သာ ေတြ႕ရသည္ မဟုတ္ေပ။ ဂ်ပန္၊ေတာင္ကိုရီးယား၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တို႔မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ား၏အဆက္အႏႊယ္မ်ား ျဖစ္ေနသည္။ အာရွေဒသမွာလည္း မိသားစုေတြက လႊမ္းမိုးထားဆဲ ျဖစ္သည္။ အိႏိၵယ၌ဂႏၵီမ်ဳိး၊ ပါကစၥတန္၌ ဘုူတိုႏြယ္ေတြ ဆက္လက္လႈပ္ရွားေနၾကသည္။ ကင္ညာမွာက ဘုရင္ေတြ၊ ပီ႐ူးမွာကဖူဂ်ီမိုရီအႏြယ္၊ ကေနဒါမွာက ထ႐ူးေဒါအႏြယ္ေတြ ဆက္လက္ လႈပ္ရွားေနၾကသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ား၏ သားသမီးေတြက ထိပ္ဆံုးမွာ တန္းစီေနၾကသည္။


ဥေရာပမွာကသက္ဆုိင္ရာ မိသားစုေတြက လြဲလွ်င္ အျခားသူမ်ားက ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ မဆိုင္သလိုပင္။ မၾကာမီကဖ်က္သိမ္းခဲ့ေသာ ၿဗိတိသွ်ပါလီမန္တြင္ (၅၇) ဦးသည္ လက္ရွိ အမတ္မ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ယခင္ အမတ္မ်ားႏွင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း ေဆြမ်ဳိးေတာ္စပ္ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ျပင္သစ္သမၼတ တစ္ဦးတြင္သားသမီး ေလးဦးရွိရာ တစ္ဦးက ၂၀၀၇ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သမၼတရာထူးအတြက္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။လီပင္း၏ မ်ဳိးဆက္ (၇) ခုသည္ ပါတီကို လုေနၾကသည္။ ဘယ္လ္ဂ်ီယမ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ယခင္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ ဥေရာပေကာ္မရွင္နာ မင္းႀကီးတစ္ဦး၏ သားျဖစ္သည္။ ဂရိမွာလည္း ေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္ေတြကလႊမ္းမုိးထားဆဲ။


စီးပြားေရးနယ္ပယ္၌မိသားစုကုမၸဏီမ်ား ဆက္လက္ရွင္သန္ အားေကာင္းေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ကမာၻ႕စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏  ၉၀% ေက်ာ္သည္ မိသားစုမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေသာ သို႔မဟုတ္မိသားစုမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုအထဲတြင္ ကမာၻေပၚ၌ အႀကီးဆံုး စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ေမာ္ေတာ္ကား လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ မိသားစုမ်ားက တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဝင္ေငြေဒၚလာ သန္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္ရေသာ အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ား၏ (၃၃%)၊ ျပင္သစ္ႏွင့္ ဂ်ာမနီကုမၸဏီမ်ား၏ (၄၀%) ကို အုပ္စီးထားသည္ဟုသုေတသန စစ္တမ္းတစ္ခုက ဆုိသည္။ ထြန္းသစ္စ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ႀကီးစိုးလာေသာ မိသားစုမ်ား၏အခ်ဳိးအစား ပိုမိုႀကီးမားသည္။


အာဏာရွိမိသားစုမ်ား၏ အေရးပါမႈကို ေခတ္မီစီးပြားေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး သီအိုရီမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေရးသားခဲ့ၾကသူမ်ားအတြက္အံ့အားသင့္စရာ ျဖစ္မည္။ သာမန္ျပည္သူလူထု မဲေပးခြင့္ရေသာအခါ ႏုိင္ငံေရး ေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္ေတြေပ်ာက္ကြယ္မည္ဟု တြက္ဆၾကသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ အငယ္စားေပါင္း သန္းဂဏန္းတို႔ထံမွေငြေတြရယူကာ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီေတြ တည္ေထာင္ႏုိင္ၾကလွ်င္ မိသားစုပိုင္ ကုမၸဏီေတြ၊ ေနရာရၾကေတာ့မည္မဟုတ္ဟု တြက္ဆၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထင္သေလာက္မလြယ္။ ေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္မ်ား တစ္ပန္းသာေနၾကဆဲျဖစ္ၿပီး၊ အံ့ၾသေလာက္ေအာင္လည္း သက္တမ္းရွည္ေနၾကသည္။ ႏုိင္ငံေရးမ်ဳိးဆက္ေတြက နာမည္ေက်ာ္ၾကားမႈရထားၾကကာ အာဏာရွိသူေတြလည္း ျဖစ္ေနၾကသည္။ မိသားစု ကုမၸဏီေတြက ျပဳလြယ္ေျပာင္းလြယ္ ကုမၸဏီေတြျဖစ္ၿပီး၊အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ား၏ အနာဂါတ္အေရး ႀကိဳျမင္ၾကသူမ်ားလည္း ျဖစ္ေနျပန္သည္။ မိသားစုပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုင္ရွင္မ်ားက ေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္ တည္ေနေစလိုၾကၿပီး ျမန္ျမန္အျမတ္ရလိုသည္။အစုရွယ္ယာရွင္ေတြကို ဂ႐ုစိုက္ေနစရာမလိုဘဲ၊ ေရရွည္တြက္ခ်က္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ျပဳလုပ္ႏုိင္ၾကသည္။


လူမႈေရးႏွင့္စီးပြားေရး အေျပာင္းအလဲေတြ ႀကီးႀကီးမားမား ျဖစ္ကာ ၎တို႔အတြက္ အက်ဳိးရွိေစခဲ့ရာမွလည္း၊အင္အားေကာင္း မိသားစုမ်ား၊ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာလာခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎တို႔ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားလာျခင္းသည္အစဥ္အလာအရ၊ မိသားစုမ်ား၏ အေရးပါမႈ ႀကီးမားေသာ အာရွေဒသ၊ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈ ျမင့္မားလာျခင္းကိုထင္ဟပ္သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အေရးပါမႈသည္လည္း ႏွစ္ဆ ျမင့္မားလာခဲ့သည္။ ယခင္က အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္ခြင့္မရခဲ့ၾကေသာ ရာထူးမ်ားကို ယခုအခါ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္၌ေရာ၊ စီးပြားေရးနယ္ပယ္၌ပါဦးေဆာင္ခြင့္ရလာခဲ့ရာ စပိန္မွအစ ၾသစေၾတးလ်အလယ္၊ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်အဆံုး၊ ႏုိင္ငံအသီးသီးတြင္ေတြ႕ရွိရသည္။


သို႔ေသာ္မိသားစုမ်ားတြင္ ျပႆနာမ်ားလည္း ရွိသည္။ ပုဂၢလိက ပိုင္ဆိုင္မႈကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္မိမိတို႔၏ အစြမ္းအစမ်ား အက်ဳိးခံစားခြင့္၊ စြန္႔စားတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားတြင္ ရွိသည္ကိုတစ္ဘက္တြင္ အသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အျခားတစ္ဘက္တြင္ လူေတြ၏ အဆင့္အတန္းကို မိသားစုေတြထက္၊နာမည္ေတြထက္၊ တစ္ဦးခ်င္း တစ္ေယာက္ခ်င္း၏ စြမ္းရည္အေပၚတြင္ မူတည္၍ အကဲျဖတ္ သံုးသပ္သင့္သည္။နယူးေယာက္တိုင္း(မ္) သတင္းစာ၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ သာမန္အရပ္သား တစ္ေယာက္ထက္ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏သားတစ္ေယာက္က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ျဖစ္ႏုိင္စြမ္းအဆ (၆၀၀၀) သာလြန္သည္။ ဆီေနတာတစ္ေယာက္၏သားသည္ အျခားသူမ်ားထက္ အဆ (၈၅၀၀) ပိုၿပီး ဆီေနတာျဖစ္ရန္ အလားအလာမ်ားသည္။ လူတစ္စု၌ အာဏာႏွင့္ဥစၥာဓနတို႔ စုေဝးေနၾကျခင္းသည္ ျဖစ္သင့္၊ မျဖစ္သင့္ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာသည္။


စီးပြားေရးေလာကႏွင့္ႏုိင္ငံေရးေလာက ေရာေထြးၿပီး အာဏာရွင္ႏွင့္ ဥစၥာဓနကို အသံုးခ်ခြင့္ ရၾကေသာအခါ မိသားစုမ်ားသည္အေကာင္းထက္၊ အဆိုးဘက္ ေရာက္သြားတတ္ၾကသည္။ ႏုိင္ငံျခား အစိုးရမ်ား အပါအဝင္ လူေပါင္းစံုကကလင္တန္မိသားစု ေဖာင္ေဒးရွင္းသို႔ ေဒၚလာသန္းခ်ီ လွဴဒါန္းၾကျခင္းမွာ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအားျဖင့္အနာဂတ္သမၼတေလာင္းအေပၚ ၎တို႔ၾသဇာ လႊမ္းမိုးခြင့္ရမည္ဟု တြက္ဆၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။လက္ရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြက ႏုိင္ငံေရး အဆက္အသြယ္ေတြကို အသံုးခ်ကာ၊ ၿပိဳင္ဘက္ေတြရန္မွအကာအကြယ္ယူေလ့ ရွိသည္။ ထုိအခါ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈေတြကို ျဖစ္လာေစသည္။ ကမာၻ႕အရင္းအႏွီး၏(၈%) ကို သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အမ်ဳိးအႏြယ္မ်ားကလည္ပတ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေလ့လာခ်က္တစ္ရပ္က ဆိုသည္။ တဖန္ပိရမစ္ပံုစံ ပိုင္ဆုိင္မႈ ပံုသ႑ာန္အရ အရင္းအႏွီး အနည္းငယ္ ရွိေသာ္လည္း ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္စြမ္းျမင့္မားသည္။ ႏုိင္ငံေရးအရ အဆက္အသြယ္ မရွိသူမ်ားပင္လွ်င္ စီးပြားေရး အေဆာက္အအံုအေပၚ၌ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏုိင္စြမ္း ရွိသည္။ ေပၚတူကီတြင္ အခ်မ္းသာဆံုး မိသားစု (၁၀)စုက စုစုေပါင္းအရင္းအႏွီး၏ (၃၄)% ၊ ျပင္သစ္ႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္တို႔တြင္ (၂၉)% အထိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုိင္ေၾကာင္းသိရသည္။


မိသားစုပိုင္အာဏာမ်ား၊ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ျဖစ္ေစရန္ဆိုလွ်င္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈရွိရန္ လိုအပ္သည္။လြတ္လပ္ေသာ ေစ်းကြက္၏ ပြင့္လင္းေသာ စနစ္ေအာက္တြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ရွိကာ၊ လြတ္လပ္ေသာစာနယ္ဇင္းမ်ားလည္း ရွိသျဖင့္ ေဆြမ်ဳိးတစ္စု ေကာင္းစားေရး ကိစၥသည္ အေရးပါမႈ နည္းသည္။အေမရိကန္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ စရိတ္ႀကီးမားသျဖင့္ ေငြေၾကးတတ္ႏုိင္ေသာ ႏုိင္ငံေရးယႏၲရားမ်ားတပန္းသာၾကရာ၊ မဲဆြယ္လႈပ္ရွားရာ၌ ရန္ပံုေငြ ထည့္ဝင္မႈမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္စိစစ္ရန္ လိုသည္။ပိရမစ္ပံုစံ ပိုင္ဆုိင္မႈေတြက အရင္းအႏွီးေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရာ ၁၉၃၀ တြင္ အေမရိကန္တုိ႔ကကန္႔သတ္ခဲ့သည္။ (၁၉၆၀) ျပည့္လြန္ႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေမရိကန္တုိ႔ လိုက္လုပ္ခဲ့ၿပီးအစၥေရးကလည္း အလားတူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၿဗိတိန္ကဲ့သို႔ေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၌ အေမြခြန္ေကာက္ခံသျဖင့္မိသားစုကုမၸဏီမ်ားကို မ်က္ႏွာသာေပးရာ ေရာက္သည္။ တကယ္ေတာ့ ကိုယ့္အရည္အခ်င္းႏွင့္ ကိုယ္သာျဖစ္သင့္သည္။ မိသားစုအာဏာကိုလည္း အျခားအရာမ်ားကဲ့သို႔ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လိုအပ္ၿပီး၊ ၿပိဳင္ဆုိင္ႏုိင္စြမ္းမရွိလွ်င္ မရွိသင့္ပါ။ (အီေကာေနာမစ္)

ခင္ေမာင္ညိဳ(ေဘာဂေဗဒ)

E-Mail this article Printable Version
ေနာက္ဆံုးရ အၿခားႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ား
bullet
ဖိလစ္ပိုင္ေလတပ္က သူပုန္အဖြဲ႕ကို ဗုံးႀကဲတုိက္ခုိက္ခဲ့ရာတြင္ ပစ္မွတ္လြဲေခ်ာ္
မႈေၾကာင့္ အစိုးရတပ္သား ၁၁ ဦးေသဆုံး
bullet
ဝါရွင္တန္ဒီစီ ထရန္႔ဟိုတယ္အနီး၌ လက္နက္တင္ကားတစ္စီး ရွာေဖြေတြ႕ရွိ
bullet
မိုဆူးၿမိဳ႕ အေနာက္ပိုင္း နယ္ေျမ၏ ၉ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါး အီရတ္အစိုးရ တပ္ဖြဲ႕မ်ား ျပန္လည္ သိမ္းယူႏိုင္
bullet
ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ကြန္ပ်ဴတာေဖာက္ထြင္း ခံရမႈတြင္ ေျမာက္ကုိရီးယား ဟက္ကာသမားမ်ား ပါဝင္ႏုိင္
bullet
ဆိုမာလီယာႏိုင္ငံတြင္ ေျမျမႇဳပ္ဗံုး ေပါက္ကြဲ၊ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္ကိုးဦး
ေသဆံုး
bullet
ပါကစၥတန္တြင္ မိုးရြာသြန္းမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ လူ ၁၁ ဦးေသဆံုး
သတင္းအဖြင့္စာမ်က္ႏွာသို႔  | ႏိုင္ငံတကာသတင္းမ်ားသို႔  | ၿပည္တြင္းသတင္းမ်ားသို႔ေစ်းႏႈန္းမ်ားဆီသို႔  


Copyright © 2008 Khit Lu Nge
All Right Reserved