ျမန္မာလိုမေပၚလွ်င္ ေအာက္ေဖၚျပပါအညႊန္းအတိုင္းလုပ္ေဆာင္ပါ။

(၁)Browser Menu Bar ေပၚရွိ Tools Menu ကိုႏွိပ္ပါ။ထို႔ေနာက္ Options ကိုေရြးပါ။

(၂)Options မွ Content ကိုေရြးပါ။

(၃)Default font: တြင္Zawgyi-One ကိုေရြး၍ Ok ႏွိပ္ပါ။


ျမန္မာ font ျဖင့္ေပၚလာပါမည္။ျမန္မာ font မရွိပါက http://www.khitlunge.com.mm မွ Download လုပ္ယူပါ။